• Het vergraven van de aardkundig waardevolle strandhaak van het (voormalige) Groene Strand ten behoeve van ophoging van het Inspectiepad en de aanleg van vogelpoelen;
  • het verwijderen van cultuurhistorische resten als walletjes en boomsingels en verwijderen van bijzonderen bomen en struweel bij herstelprojecten ten behoeve van valleitjes, zonder dat dat in plannen duidelijk is benoemd;
  • verwijdering van bos met bijbehorende bodemverstoring, waardoor verruiging optreedt en de ondergrondse zaadbank van gewenste flora is beschadigd of verwijderd;
  • plannen waarbij bestaande natuur niet of fragmentarisch wordt beschreven. Met name de ‘moeilijke’ soorten zijn daarbij de klos: paddenstoelen, insecten en andere ongewervelden. Lacherig doen over de nauwe korfslak die het zwaar heeft bij  ingrepen in vochtig bos mag natuurlijk, maar helpt deze natuur niet.

Wie kent er meer?