DEELNEMERS

Artikel 1
Deelname staat open voor iedereen.

Artikel 2
Deelname mag individueel of met een groep. Deelname is persoonlijk d.w.z. niet namens een instelling of bedrijf.
Deelnemers mogen meer dan een enkele bijdrage insturen. Er kan er echter slechts een meedoen voor jury-beoordeling. Een deelnemer met meerdere inzendingen geeft uiterlijk op de sluitingsdatum aan welke bijdrage meedoet voor de HUGO. Zo niet dan geldt de meest recente inzending.

Artikel 3
Deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van dit reglement en akkoord te zijn met de inhoud ervan. Over plaatsing en  de beoordeling kan niet worden gecommuniceerd tenzij de organisatie contact opneemt.

Artikel 4
Uitgesloten van deelname zijn juryleden, evenals bloed- en aanverwanten van de jury en betaalde medewerkers en bestuursleden van uitgeverij Natuurmedia en Stichting Duinbehoud. De jury kan auteurs uitnodigen.

OPDRACHT

Artikel 5
De inzendingen omvatten minimaal 250 en maximaal 2500 woorden, bevatten maximaal 20 afbeeldingen (incl. grafieken) en gaan (minimaal mede) over de duinflora in de breedste zin van het woord.  De inzendingen worden primair beoordeeld op basis van de volgende criteria:

 1. Inhoudelijke kwaliteit: benadering / methode van onderzoek / standpuntbepaling en argumentatie
 2. Tekstuele kwaliteit: opbouw en coherentie / stijl en toegankelijkheid
 3. Visuele kwaliteit:  het gebruikte beeld, wisselwerking tekst en beeld, vormgeving
 4. Originaliteit

Inzendingen die volgens de secretaris van de jury bij eerste lezing / beschouwing te weinig aan deze criteria voldoen kunnen (als de tijd dit toelaat) worden teruggelegd bij de auteur met het verzoek eerst de inzending te bewerken en dan opnieuw aan te bieden. Indien inzending  op voorhand te lage kwaliteit heeft, blijft plaatsing op www.duinenenmensen.nl achterwege. Een op zich boeiende bijdrage die niet aan reglement voldoet (bijv. niet echt over de duinflora) kan op de site staan buiten mededinging, dit ter beoordeling van de redactie.

RECHTEN

Artikel 6
Met de inzending wordt het auteursrecht niet overgedragen, met uitzondering van het in artikel 7 bepaalde.

Artikel 7
Uitgeverij Natuurmedia en de redactie van duinenenmensen.nl hebben het recht de ingezonden bijdrages incl. beeld onder naamsvermelding te gebruiken voor publicatie op duinenenmensen.nl en in het beoogde boek ‘Bloeiende duinen’, en ten behoeve van PR- en communicatiedoeleinden rond Bloeiende duinen.
Redactionele bewerking geschiedt altijd in overleg met de inzender waarbij voor de inzending zelf (geplaatst op www.duinenenmensen.nl) de auteur(s) het laatste woord hebben; voor het boek zal de redactie om herhalingen en overlap te voorkomen vaak stukken moeten bewerken (in overleg met de auteur).

Artikel 8
De inzender vrijwaart de uitgever voor alle aanspraken van derden wegens inbreuk op auteursrechten van zowel tekst als beeld.

Artikel 9
Inzenders zijn vrij om na de uitslag van de prijsvraag het ingezonden materiaal ook elders te publiceren.

JURERING

Artikel 10
De directeur van uitgeverij Natuurmedia vraagt na consultatie van de secretaris van het Hugo de Vriesfonds diverse juryleden. Uitgeverij Natuurmedia houdt zich als uitvoerend organisator van de prijsvraag het recht voor – bij een naar hun visie te groot aantal inzendingen – slechts een selectie van de inzendingen aan de jury voor te leggen. Leden van de Jury worden in principe voor 2 jaar benoemd.

Artikel 11
Voor beoordeling door de jury komen inzendingen in aanmerking die:

 1. gaan over de flora (algen, mossen, korstmossen, hogere planten en paddenstoelen) van kustduinen (breed gedefinieerd als zandheuvels langs de kustlijn van de wereldzeeën);
 2. voldoen aan de in artikel 13 genoemde eisen.

Artikel 12
De jury heeft het recht om bij de beoordeling van de essays het advies van externe deskundigen in te winnen.

AANLEVERING

Artikel 13
Inzendingen moeten:

 1. geschreven of gemaakt zijn in de Nederlandse taal;
 2. per e-mail worden aangeleverd als Word-document via info@duinenenmensen.nl;
 3. onder vermelding van volledige voor- en achternaam, geboortedatum en –plaats, adres, telefoon, e-mail;
 4. een lengte hebben van 250 tot 2500 woorden;
 5. minimaal 1 maximaal 20 foto’s/afbeeldingen bevatten;
 6. uiterlijk op de in de aankondiging van de prijsvraag vermelde inleverdatum in het bezit zijn van de redactie van duinenenmensen.nl.
 7. geplaatst worden door de auteur (onder begeleiding van de redactie) op www.duinenenmensen.nl.

Artikel 14
Deelnemers aan de prijsvraag krijgen per e-mail een bevestiging van de ontvangst van hun inzending.

PRIJZEN

Artikel 15

Uitgeverij Natuurmedia plaatst op www.duinenenmensen.nl:

 • Termijnen voor bekendmaking shortlist / nominaties
 • De samenstelling van de Jury

Artikel 16 Opschorting

Als de jury van mening is dat de kwaliteit van de inzendingen geen hoofdprijs rechtvaardigt, kan ze besluiten geen prijs uit te reiken, dan wel alleen een aanmoedigingsprijs.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 17
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist uitgeverij Natuurmedia na consultatie van de de secretaris van de jury (Hugo de Vries Fonds).
Dit reglement kan tussentijds gewijzigd worden; het gepubliceerde reglement op de dag van sluiting is het geldige.