Een luchtfoto uit 1990 (bron Rijkswaterstaat) met zicht op de bunkers in zee en het Breede Water. Daarnaast een dronefoto van Henk Terhell uit 2022. Het beeld is gedeeltelijk vertekend want in 2022 was het getij hoger: meer vloed. De foto uit 1990 is ook net iets hoger genomen.

In 1990 is de kunstmatige zeereepophoging net afgerond. In 2022 is te zien dat de binnenste gordel deels met helm begroeid is geraakt en dat er door verstuiving hogere duinkopjes in liggen. De voorste strook is sterk geërodeerd en deels naar binnen gestoven. Van mogelijke aangroei door opslibbing in zee nog geen spoor.

Net ten zuiden van het het Breede water valt op dat de ingrijpende beheersmaatregelen van rond 2005 terug te zien zijn in iets meer stuivend zand en wat minder struweel.

<- terug naar de kaart

Een groot deel van deze foto’s wordt toegepast in het boek Duinen en mensen Voorne, voorzien van uitgebreide toelichting.