Tabel verspreiding bezemkruiskruid (data uit waarneming.nl)

Duingebied 154 18,9%
      Duingebied algemeen 93 11.4%
      Zeereep 29 3.6%
      Duinstruweel 18 2.2%
      Open duingebied 14 1.7%
Getijdengebied 19 2.3%
Oeverzone van rivieren 17 2.1%
Verharde wegen met berm 160 19.6%
Ruigte en braakliggend terrein 94 11.5%
Steenglooiingen 67 8.2%
Industriegebied 62 7.6%
Binnensteden en woonwijken 53 6.5%
Spoorbanen 44 5.4%
Deltadammen en asfaltdijken 24 2.9%
Dijken, kaden en wallen 23 2.8%
Spoorwegen en haventerreinen 22 2.7%
Open gebieden buiten agrarische productiesfeer 17 2.1%
Sportterreinen, recreatiegebieden en campings 16 2.0%
Braakliggende percelen 15 1.8%
Onverharde wegen en paden met berm 15 1.8%
Bebouwd gebied 14 1.7%
Totaal (# waarnemingen met detail-biotoop) 816 100%
Som van alle “natuurlijke” terreinen incl. duinen 190 23.3
Alleen duingebieden 154 18.9