Op deze pagina tonen we een transcriptie van de opdracht op de kaart, de kaart zelf, een transcriptie van de kaart (nb niet compleet t.a.v. alle tekst) en enkele details. Toen de kaart werd gemaakt (1608) is er een tekst ‘aenwijsinge’ bij geweest. Mocht iemand die tekst vinden in een Waterschaps-, Streek- of Rijksarchief laat het weten. De kaart is van cruciaal belang voor het begrijpen van de kust van Voorne en de dijkgeschiedenis. Er bestaat geen monografie of wetenschappelijke beschrijving van deze kaart die wel overal wordt geciteerd. (Rolf Roos)

Dese passer begript

120 voorense

Roeden

Caerte gemaeckt ten versoucke van mijn E. heere Fento, Rijxs reeckenmeester des graeffelyxheyt van Hollant ende mijn heere Hugo Grootsius advecaet fiscael (red.:) vande duynen ende gorsingen ende aenpaellende polders met haer inbraecken oock mede de strange tot aent waeter vander zee, ende dat vanden Quacsenhouck tot aent Berckenrijs gelijck men hier op de caerte zien mag, dit alles gestelt op sijn mate met de Voorense roede hebbe oock hierop gemaeckt een aenwijsinge met de caerte ackordeerende.

Actom onder mijn hanteycken desen 18e october 1608 Jacob Cornelisz Kouter, geswooren lantmeester vanden lande van Vooren

Kaart Kouter, Nationaal Archief NA 4.VTH.2216 medium res

Transcriptie Streekarchief Voorne- Putten NLBleSAVPR_TA_REC_040

Detail Berckenrijs

Detail Wintgat en Groot Creecke

Detail Rockanje

Detail De Quack en Schapengors