10
JUN
2014

20 grote lijnen in 100 jaar Kennemerland

onderwerp

1910

1960

2000

beheersmaatregelen

klimaat
meer regen, hogere temperatuur
groei van bossen struweel
verdwijnen/verschijnen soorten
zandinstuiven door zandsuppleties
(opspuiten zand)
relief
vergraving waterwinning
vergraving voor infiltratie
herinrichting infiltratiegebieden
aanleg wegen, leidingen etc.
natuurontwikkelingsgebieden
WOII: Moffenwegen, bunkers ed
zeereep
klein deel natuurlijk
intensief beheerde zeedijk
dynamisch zeereepbeheer
de Kerf
niets doen
kerven maken
verstuiving
vastlegging
zeer intensieve vastlegging
geen spontane verstuiving meer
vastleggingsbeheer gestaakt
remobilisatie
bodem
beginnende verzuring
verzuring
vermesting en verzuring
vermossing
afname bloemrijkdom
landbouw in duin
zeer veel mn rond zeedorpen
afbouwen, verruigen
traditioneel gebruik lokaal aanwezig
kleinschalig
restant landbouw intensief
oogst geen doelstelling
water
begin verdroging
maximale verdroging
duin wordt weer natter
duinvalleien
volop en rijk
bijna verdwenen
herstel
grasland
veel open, zanderige vegetaties
vergrassing zeer sterk
vergrassing gevolgd door verhouting
begrazing
boeren en zeedorpenbegrazing
veebegrazing bijna overal gestopt
damhert lokaal talrijk
integrale begrazing
reeen en damherten (uitgezet)
beheersjacht (lokaal)
struweel
weinig
weinig
sterke opkomst struweel
toename struweel vogels
Amerikaanse vogelkers
aanplant
oprukken
overwoekering op grote schaal
grootscheepse bestrijding
bos
grootscheepse bosaanplant
bosdunning
verbossing en toename bosvogels
bosomvorming
hakhoutexploitatie
plaatselijk boskap
predatoren
roofvogels open duin:
achteruitgang roofvogels open duin
afname middelgrote vogels
geen faunabeheer
grauwe kiekendief, torenvalk
allemaal achteruit of weg
komst boommarter
velduil, grause klauwier
komst en uitbreiden vos
minder vossen
steenuil, nachtzwaluw, griel
vestiging bosroofvogels
open duin vogels
alom
achteruitgang
(bijna) verdwenen:
tapuit, paapje, wulp, bergeend
grote insecten
mei-, juni-, julikevers
achteruitgang
weinig herstel
stuiven, grazen en graven
mestkevers?
achteruitgang
herstel mestkevers
libellen
achteruitgang
herstel libellen
jacht
Plezierjacht + konijnenjacht
Plezierjacht + konijnenjacht
publieke opinie tegen jacht
beheersjacht
konijn
zeer veel konijn
massasterfte door Myxomatose
massasterfte door virusziekte VHS
voorzichtig plaatselijk herstel
recreatie
vrijwel afwezig
stimulering en regulering
massalisering
zonering drukte en ingangen
bermrecreatie
wandelen, fietsen
Extra rechten voor doelgroepen
passief
actief en sportief
verlies duinterrein
zanderijen
verlies Breesaap en Tusschenwijk
veel kleine aantastingen
bestuurlijk overleg
afzanding tbv bollen
circuit Zandvoort
rechtsgang
About the Author

Leave a Reply

*